Tag: hangzhou tourist map

Hangzhou Map

Capital of Zhejiang Province Altitude: 5m/16ft. Area: 429sq.km/166sq. miles Population: 1,220,000 (conurbation 5,440,000) Hangzhou (Hangchow) lies in the north of Zhejiang province, in the Qian-tangjiang delta, about 40km/25 miles …