Tag: jiangsu china zip code

Jiangsu Map

Area: 102,600sq.km/39,600sq. miles Population: 68,440,000. Capital: Nanjing Jiangsu extends along the east coast of China, around the lower course of the Changjiang. It lies between 116°21′-121°54’E and 30°46′-35°08’N. 17% …